Omgeving

De initiatiefnemers van Windpark Koningspleij vinden het belangrijk om omwonenden uit de omgeving betrokken te houden bij het proces rondom het windpark. Hiervoor volgen wij nauwkeurig de Gedragscode Participatie en Communicatie Wind op Land van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), Natuur & Milieu en Greenpeace.


Omgevingsraad
De omgevingsraad voor Windpark Koningspleij is in september 2017 opgericht. In de raad zitten zo’n tien vertegenwoordigers uit de directe omgeving van het windpark: Presikhaaf, Westervoort, Huissen, Malburgen en het Broek. Ook zijn bedrijven uit het gebied vertegenwoordigd. Daarnaast zijn twee toehoorders betrokken namens Windpark Koningspleij BV en Rijn en IJssel Energiecoöperatie. De omgevingsraad heeft advies uitgebracht over de windturbinekeuze en daarover overleg gevoerd met de initiatiefnemers. Het advies van de Omgevingsraad heeft, naast technische en financiële overwegingen, mede geleid tot de keuze voor de Enercon E115 windturbines. Bekijk daarvoor de verslagen van de OGR. De communicatie met de buurt is deels verlopen via de wijkoverleggen en ook vanuit REIJE. Daarna heeft de omgevingsraad gewerkt aan het advies voor een omgevingsfonds dat in december 2021 is uitgebracht. Dat advies is door de VOF Windpark Koningspleij omgezet in de Regeling voor het omgevingsfonds. De Omgevingsraad heeft daarmee de opdracht die er lag uitgevoerd en zichzelf opgeheven.


Omgevingsfonds
Voor de VOF Windpark Koningspleij is goed nabuurschap van belang. Windpark Koningspleij stelt voor een periode van 15 jaar € 0,50 per opgewekte megawattuur (MWh) beschikbaar aan het omgevingsfonds. De inschatting is dat de vier turbines zo’n 32.000 MWh per jaar opwekken en dat er dus jaarlijks zo’n € 16.000,- beschikbaar komt. Daarmee komt een deel van de opbrengsten uit het windpark ten goede aan de directe omgeving. Het geld is bedoeld voor projecten die bijdragen aan de duurzaamheid en leefbaarheid. Inwoners van Presikhaaf, Westervoort, Zilverkamp (Huissen), Malburgen-oost, Broek/Statenkwartier en de bedrijventerreinen kunnen een aanvraag indienen. Het contactadres voor het omgevingsfonds is: omgevingsfonds@windparkkoningspleij.nl.


Regeling voor het Omgevingsfonds windpark Koningspleij
De regeling voor het omgevingsfonds windpark Koningspleij het type projecten waarvoor het omgevingsfonds is bedoeld en hoe het fonds is georganiseerd. Het belangrijkste punt is dat een project moet bijdragen aan duurzaamheid en leefbaarheid in de wijken (in de zin van klimaat, milieu en/of sociaal). Woont u in één van die gebieden en heeft u een initiatief/project waarvan u denkt dat het aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u vanaf januari 2023 hiervoor een aanvraag indienen.


Aanvragen omgevingsfonds via voorbereidingsgroep
De aanvragen voor het omgevingsfonds worden bekeken door de voorbereidingsgroep die bestaat uit bewoners uit delen van Presikhaaf, Westervoort, Malburgen-oost,  Zilverkamp (Huissen), Broek/Statenkwartier en werkenden op bedrijventerreinen. Ze zijn een aanspreekpunt voor aanvragers, en professionals in de wijk (zoals Teams Leefomgeving). Zij bevorderen en ondersteunen het indienen van aanvragen en doen voorwerk voor de beoordelingscommissie. De leden van de voorbereidingsgroep zijn:

  • Hans Gerritsen (Malburgen-oost / Stadseiland)
  • Chris te Lintelo en Gijs van den Heuvel (Arnhemse Broek / Statenkwartier)
  • Ton Fransen en Jeannette Schuylenburg-Wieringa (Westervoort)
  • Henk van den Oosterkamp (Presikhaaf)
  • André de Vegt (Zilverkamp, Huissen noord-west)
  • Kevin Rijke (bedrijventerreinen)

U kunt een aanvraag doen via dit formulier: Aanvraagformulier bijdrage OGF_2023


Communicatie rondom het proces
Al in 2014 zijn er drie consultatierondes gehouden in Presikhaaf, Malburgen en Westervoort. We deelden informatie en brachten de vragen van de omwonenden in kaart. In januari 2017 is er een terugkoppeling gegeven aan de wijkraden en omwonenden die in 2014 meededen aan de consultaties. Ook is toen de procedure voor het bestemmingsplan vanuit de gemeente gepresenteerd.

Op 29 en 30 maart en op 3 en 4 april 2017 waren de infomarkten. Iedereen kon hier met experts op het gebied van geluid of slagschaduw dieper ingaan op de details hiervan. Ook de stukken voor het bestemmingsplan lagen officieel te inzage. Met een 3d animatie konden omwonenden meteen een beeld krijgen hoe de windmolens zouden komen te staan ten opzichte van hun huis en wat de impact zou zijn van slagschaduw, uitzicht en geluid. Natuurlijk waren ook de bedrijven die het windpark realiseren, de energie coöperatie en gemeente Arnhem aanwezig om mee in gesprek te gaan.

Alle informatie over Windpark Koningspleij staat op deze site. Via deze link vind je alle onderzoeksrapportages, presentaties, gespreksverslagen en de informatie rondom de gemeentelijke procedures. Mocht je nog vragen hebben, kijk dan even of je vraag hier al bij staat. Zo niet, neem dan contact met ons op via info@windparkkoningspleij.nl.

Als je een klacht hebt over de turbines meldt dat dan via https://milieuklacht.gelderland.nl/Melding/Doen. Graag ontvangen we vragen en/of meldingen via ons mailadres info@windparkkoningspleij.nl.