Downloads

Documenten met betrekking tot inschrijving

Infomemorandum Windpark Koningspleij (met bijlagen)

AFM Informatiedocument Windpark Koningspleij

 

Verslagen omgevingsraad

Definitief verslag Omgevingsraad 3 november 2020

Definitief verslag Omgevingsraad 12 mei 2020

Definitief verslag omgevingsraad 28 januari 2019

Definitief verslag Omgevingsraad 20 september 2018

Definitief verslag Omgevingsraad 8 juni 2017

Definitief verslag Omgevingsraad 18 september 2017

Definitief advies criteria turbinekeuze 6 november 2017

Definitief verslag Omgevingsraad 29 maart 2021

Definitief verslag Omgevingsraad 13 april 2021

Jaarverslag 2021

 

Omgevingsfonds

Regeling Omgevingsfonds 21-12-15

 

Documenten vastgesteld door college
van B&W van Arnhem op 13 juni 2017

Raadsvoorstel

Bestemmingsplan

MER

Soortenbescherming

Oriënterend onderzoek

Passende beoordeling

Effecten aanlegfase

Onderbouwing ontheffing Flora- en faunawet

Onderbouwing ontheffing Wet natuurbescherming

Invoering Wet natuurbescherming

Reactie op vogelwerkgroep Arnhem

Stikstofdepositieberekening

Factsheet prioritaire projecten

Luchtkwaliteit

Externe veiligheid

Faalkansen

Geluid

Laagfrequent geluid

Slagschaduw

Watertoets

Archeologie (1)

Archeologie (2)

Bodemonderzoek

Bodemonderzoek locatie 3

Radaronderzoek

Zonneveld

Aanvulling op het MER

Advies van Commissie m.e.r.

Plankaart

Zienswijzennota

 

Onderzoeken ten behoeve van het MER

Het MER

Effecten van windpark Koningspleij op beschermde soorten

Effecten van windpark Koningspleij op beschermde gebieden

Passende beoordeling Windpark Koningspleij

Nadere onderbouwing effecten aanlegfase

Onderbouwing aanvraag Ffwet-ontheffing

Onderbouwing ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming

Implicaties als gevolg van invoering Wet Natuurbescherming (Wnb)

Studie externe veiligheid

Rapport over faalfrequentie

Verkennend bodemonderzoek

Slagschaduwonderzoek

Aanvulling op onderzoek slagschaduw

Geluidonderzoek

Radaronderzoek

Bodemonderzoek locatie IPKW

Archeologisch onderzoek windmolens en zonnepark

Watertoets

Reactie op zienswijze vogelwerkgroep

 

Posters getoond op informatiemarkten in maart/april 2017

Locatie

Ecologie

Geluid (Klik hier voor een toelichting op de poster over geluid)

Slagschaduw (Klik hier voor een toelichting op de poster over slagschaduw)

Antwoorden op veelgehoorde bezwaren tegen windenergie

 

Presentaties terugkoppeling windconsultaties

Keuze voor windpark Koningspleij

Overzicht plangebied

Participatie via energiecooperatie REIJE

Procedure bestemmingsplan

Uitwerking plan en antwoorden windconsultaties

 

Antwoorden op vragen windconsultaties

Document met antwoorden op vragen die zijn gesteld tijdens
de windconsultaties in het voorjaar van 2014.

 

Overig

Haalbaarheidsstudie windenergie voor vier zoekgebieden in de gemeente Arnhem

Aanzichttekening windturbines Koningspleij

Inrichtingstekening Windpark Koningspleij

brief akkoord voorschriften besluit WRIJVERG-2-97585

ODRA21MA0963_Melding_behandeld

20211122 slagschaduwkalender 6u v1.0

OutSmart PLE Energie cooperatie rapport 2022 08