Klachten en verbeteringen

Het aantal klachten dat we ontvangen over de windturbines van Windpark Koningspleij is beperkt. De meeste klachten zijn ingediend in de testperiode. Na afloop van deze periode nam het aantal klachten sterk af. Omwonenden die we persoonlijk spraken op onze informatiedagen zijn voor het overgrote deel positief.

Klachten over het windpark kunnen worden gemeld via de website van het Windpark (mail: info@windparkkoningspleij) en bij het milieuloket. Klachten die bij het milieuloket binnenkomen, worden afgehandeld door de bevoegde instanties. Als klachten zijn ingediend bij het milieuloket, dan krijgen we hier alleen melding van als er handhavingsmaatregelen getroffen moeten worden. Hiervan is nog geen sprake geweest. De klachten die we ontvingen via het mailadres van het windpark betroffen zowel klachten over horizonvervuiling als over slagschaduw, met name uit Arnhem Zuid (Malburgen). Andere klachten betroffen geluidsoverlast, frequentieoverlast, verstoring van radiosignalen, stofoverlast door bouwwerkzaamheden en een klacht dat de windturbines hoger zouden zijn gebouwd dan de vergunning toelaat. Hieronder gaan we nader op deze klachten in.

Slagschaduw

Het windpark heeft een stilstandsregime, waarbij de windturbines rondom zonsopgang en zonsondergang worden stilgezet om slagschaduwoverlast te minimaliseren. Conform de geldende regels mag een woning maximaal 6 uur per jaar worden geraakt door slagschaduw. De uren waarin toch slagschaduw kan worden ervaren, vallen in maanden waarin de zon laag aan de horizon staat. In maart ontvingen we relatief veel slagschaduwklachten. Deze hingen samen met de uitzonderlijke hoeveelheid zon in deze maand. Bij enige omwonenden hebben we in detail het aantal overlasturen op hun locatie nagerekend en met de betroffenen besproken. Na begin april zijn er geen klachten meer geregistreerd.

Horizonvervuiling

Klachten over horizonvervuiling kwamen met name uit Westervoort. Hier werd opgemerkt dat de turbines toch wel erg groot zijn, wat door een aantal inwoners als storend ervaren wordt. Vanuit Arnhem-Zuid werd door enige bezoekers ook opgemerkt dat er vanuit de hoogbouw inmiddels een goed overzicht bestaat van de hernieuwbare opwekcapaciteit in de regio, omdat ook de turbines in Duiven goed zichtbaar zijn. Dit werd door deze personen positief gezien.

Geluidsoverlast

Er is een klacht over geluidsoverlast binnengekomen van een bewoner aan de Schaapdijk, net ten noorden van het windpark. Op locatie was bij wind uit het zuiden en hogere windsnelheden  inderdaad een licht suizen te horen in de tuin.

Een andere klacht betrof die van een bewoner van Westervoort, die op grotere afstand van het windpark woont. Er kon niet worden vastgesteld in hoeverre de klachten van deze bewoner daadwerkelijk door de windturbines worden veroorzaakt. Door de grote afstand van de woning tot het windpark was feitelijke geluidsoverlast onwaarschijnlijk. Voor de zekerheid is besloten om de theoretisch berekende geluidsdruk te verifiëren door het brongeluid van de windturbines in het veld te meten. Deze metingen lopen in de komende maanden.

Frequentieoverlast

Er is een melding binnengekomen van een verstoord Digitenne-signaal. Dit hangt naar alle waarschijnlijkheid samen met het windpark, maar het is niet mogelijk om eenduidig te zeggen of de windturbine de enige oorzaak hiervoor is, of dat er sprake van reflectie van signalen tussen meerdere objecten in de omgeving. Ook KPN kon hierover geen uitsluitsel geven.

Het windpark zend zelf geen frequenties uit. Twee klachten hierover konden technisch niet worden gekoppeld aan de windturbines.

Overige klachten en vragen

De overige klachten bleken na onderzoek niet samen te hangen met het windpark of waren niet te verifiëren.

Vanaf eind april zijn er geen klachten meer binnengekomen. Wel ontvingen we in een aantal gevallen vragen wanneer de windmolens NIET draaiden. De toelichting die we daarbij ontvingen, was dat de schrijvers weliswaar geen voorstander van het windpark waren, maar dat als ze er toch stonden, ze beter energie konden produceren dan stilstaan.

Met dat laatste zijn we het geheel eens. De frequente stilstand in de maanden april, mei en (in mindere mate juni) had te maken met kinderziektes, onderhoudsbeurten na de inbedrijfstellingsfase en het afwerken van een aantal items uit de opleveringslijst. Ook is een systeem geïnstalleerd waarmee de turbines automatisch kunnen worden stilgezet als er ijsvorming op de wieken dreigt.

Werkzaamheden die in de komende tijd nog worden uitgevoerd

  • De rode torenlichten die halverwege de mast zitten, worden naar beneden verplaatst. Hierdoor draaien de wieken niet meer voor het licht langs en wordt een knipperlichteffect vermeden. De plaatsing van de lichten op de te hoge locatie was een fout van de leverancier.
  • Zodra dit vergunningstechnisch mogelijk wordt, zullen de eigenaren van het windpark onderzoeken of het mogelijk is een transpondersysteem te installeren, waardoor de rode toplichten alleen aangeschakeld worden bij nadering van een vliegtuig.

Veel omwonenden zijn in het afgelopen half jaar te gast geweest bij de open dagen van het Windpark in het Informatiecentrum Energiepark Koningspleij. We hebben veel vragen kunnen beantwoorden en zijn blij met de interesse en de positieve feedback.