Natuurtoets Windpark Koningspleij uitgevoerd

De oriënterende natuurtoets die nodig is om tot realisatie van Windpark Koningspleij te komen is afgerond. De afgelopen zes maanden heeft Bureau Waardenburg – een onafhankelijk ecologisch adviesbureau – , veldonderzoek in en nabij de omgeving van het te realiseren windpark gedaan. 

Op grond van de natuurtoets adviseert Bureau Waardenburg om de effecten van Windpark Koningspleij op sterfte van de Wulp te mitigeren. Dit houdt in dat er maatregelen genomen worden om significant negatieve effecten op de Wulp te voorkomen. Momenteel wordt door middel van een Passende Beoordeling nader onderzocht op welke wijze deze mitigatie vormgegeven kan worden.

Hoe verder
Indien uit de Passende Beoordeling blijkt dat de mitigerende maatregelen ertoe leiden dat significant negatieve effecten op de Wulp uitgesloten kunnen worden, gaan de initiatiefnemers starten met de m.e.r.-procedure en het voorbereiden van het bestemmingsplan voor de realisatie van het windpark. In de m.e.r. procedure zal worden gekeken naar aspecten zoals geluid, slagschaduw en externe veiligheid. Naar verwachting worden deze onderzoeken voor september van dit jaar afgerond. De uitkomsten van de onderzoeken worden meegenomen in de verdere formele procedures. Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het windpark.

Initiatiefnemers Pleij B.V. en Raedthuys Pure Energie werken samen met de Rijn en IJssel Energie Coöperatie aan de komst van vier windturbines langs de Pleijweg (N325) in de gemeente Arnhem. Meer informatie over het windpark, zoals een 3D animatie en de volledige Natuurtoets onderzoeksresultaten, zijn te vinden op deze website.