Passende beoordeling Windpark Koningspleij afgerond

Eén van de natuur vervolgonderzoeken, de passende beoordeling, is afgerond. Het onderzoek geeft aan hoe voorkomen kan worden dat het windpark een te groot (significant) negatief effect heeft op de wulp.

Passende beoordeling
In juni 2016 is de natuurtoets in het kader van de Natuurbeschermingswet afgerond. Uit deze oriënterende natuurtoets bleek dat het windpark geen significant negatieve effecten heeft op vogelsoorten. In cumulatie met een project in Kampen bleek echter wel dat er een passende beoordeling moest worden uitgevoerd ten aanzien van de wulp.

De passende beoordeling is uitgevoerd door ecologisch adviesbureau Bureau Waardenburg en is nu afgerond. Om de effecten op de wulp terug te brengen, zullen de drie zuidelijkste windmolens op bepaalde momenten stil gezet moeten worden in de periode tussen 1 september en 31 maart. Dit is de periode dat wulpen in de omgeving van Windpark Koningspleij aanwezig zijn. De stilstandsvoorziening moet in deze periode ’s ochtends van een half uur vóór tot een half uur ná zonsopkomst worden toegepast en ’s avonds van zonsondergang tot 1 uur daarna. Verwacht wordt dat deze stilstandsvoorziening een minimale invloed op de totale productie van het windpark zal hebben.

Hoe verder
Er is inmiddels gestart met de voorbereiding van de Milieu Effect Rapportage (MER). In het MER komen, naast de uitgevoerde passende beoordeling, ook de andere milieuonderzoeken aan bod die nodig zijn om de effecten van de windmolens op de omgeving in kaart te brengen. Het gaat dan om onderzoeken naar onder andere geluid, schaduw en veiligheid. De verwachting is dat deze onderzoeken en het MER in het najaar door ingenieursbureau Tauw worden afgerond. Vervolgens worden de procedures opgestart om het bestemmingsplan aan te passen en een omgevingsvergunning af te geven. De verwachting is dat de procedures medio 2017 worden afgerond.

Doe mee!
Bewoners en ondernemers kunnen participeren in het windpark. De Rijn en IJssel Energie Coöperatie is druk doende om een participatiemodel vorm te geven, zodat uiteindelijk de burgers en bedrijven zelf eigenaar kunnen worden van het windpark. Geïnteresseerden kunnen zich voorinschrijven om te participeren. Tot nu toe zijn er vijftig voorinschrijvingen en 700 mensen hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven. Mensen kunnen zich aanmelden via service@rijnenijsselenergie.nl.

De natuurtoets en de passende beoordeling zijn in te zien op deze website onder ‘Downloads’.