Terugblik op informatiemarkten

Op 29 en 30 maart, 3 en 4 april 2017 zijn er vier informatiemarkten gehouden over de plannen van Windpark Koningspleij. De inschatting is dat zo’n 200 tot 250 mensen de markten hebben bezocht.

De initiatiefnemers van windpark Koningspleij waarderen het enorm dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om de informatiemarkten te bezoeken. Er waren veel vragen over geluid, slagschaduw, natuur en het aanzicht van de molens. Op de vragen kwamen onderbouwde antwoorden en er zijn volgens de initiatiefnemers veel zorgen weggenomen. Al is het ook duidelijk dat niet iedereen in de omgeving positief tegenover de mogelijke komst van het windpark staat. Daarom werd ook omwonenden de gelegenheid geboden een eigen stand op de informatiemarkten in te richten. Bewoners die daar gebruik van maakten, hebben daar veelal hun zorgen en eigen visies kunnen weergeven en buurtbewoners hiervan op de hoogte gebracht.

Er is tijdens de informatiemarkten ook gezocht naar mensen die actief mee willen denken in een nog op te richten omgevingsraad. Deze omgevingsraad zal advies uitbrengen over de te plaatsen molens en zal beschikking krijgen over een fonds van waaruit verbeteringen in de wijken kunnen worden betaald. Daarnaast heeft Rijn en IJssel Energiecoöperatie tijdens de informatiemarkten meerdere inschrijvingen voor de windaandelen ontvangen. Klik voor meer informatie daarover hier naar de website van de coöperatie.

Posters
Tijdens de informatiemarkten werden posters gepresenteerd met daarop de exacte locaties van de windmolens, de ligging van het windpark ten opzichte van natuurgebieden en de geluids- en slagschaduwcontouren.

Deze posters staan nu ook op deze website, onder ‘Downloads‘.

Geluid
We hebben nog een korte toelichting op de poster met de geluidscontouren.

De wet stelt normen voor het geluid van windmolens. ’s Nachts moet het geluid beperkt blijven tot gemiddeld 41 decibel (dB) (gemeten aan de gevel van een woning) en overdag gemiddeld 47 dB. ‘Gemiddeld’ betekent dat er soms meer en soms minder geluid kan zijn.
Op de paarse lijn op de poster is het gemiddeld 47 dB en op de oranje lijn gemiddeld 41 dB.

De wetgever heeft bepaald dat dit acceptabel is. Dit is een afweging tussen meer duurzame energie opwekken en de overlast voor omwonenden beperken.
De geluidscontouren zijn berekend in de fictieve situatie dat er geen enkel ander geluid hoorbaar is in dit gebied. Voor windpark Koningspleij geldt dat sommige woningen op enige afstand en veel woningen ver van deze geluidscontouren staan. Dat betekent niet dat omwonenden de windmolens nooit zullen horen, maar het zal zeker niet constant zijn en niet meer dan een achtergrondgeluid.

Slagschaduw
We hebben ook een korte toelichting op de poster met de slagschaduwcontouren.

Er mag niet meer dan zes uur verspreid over het hele jaar hinderlijke slagschaduw worden veroorzaakt op een woning in de omgeving van een windmolen. Er wordt gezorgd dat de molens van windpark Koningspleij binnen deze norm blijven door ze verspreid over het jaar stil te zetten (in totaal veertien uur per jaar). Dit heet officieel een stilstandvoorziening. Dit gebeurt volledig automatisch.

De rode lijn op de poster laat de grens van zes uur hinderlijke slagschaduw per jaar zien in het slechtste geval. De groene lijn is de grens van nul uur hinderlijke slagschaduw in het slechtste. Tussen de rode en groene lijn is er dus zes tot nul uur slagschaduw per woning per jaar. Buiten de groene lijn hebben woningen er geen last van.

De posters komen uit de onderzoeksrapporten van windpark Koningspleij. Al deze rapporten zijn te vinden onder Downloads.

Procedure
Er is een verandering van het bestemmingsplan nodig om de bouw van het windpark mogelijk te maken. Dit aangepaste bestemmingsplan ligt momenteel ter inzage. Iedereen die wil, kan hierop zijn of haar zienswijze (positief of negatief) indienen. Meer over deze procedure staat hier, op de website van de gemeente Arnhem.

Veelgenoemde bezwaren tegen windmolens
Er is een aantal bezwaren tegen windmolens dat vaak wordt benoemd. Tijdens de informatiemarkten lag er een A4-tje met daarop een korte reactie. Dit A4-tje hebben wij ook toegevoegd onder ‘Downloads‘.