Bestemmingsplan en MER windpark naar gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Arnhem legt het bestemmingsplan en MER (Milieueffectrapport) voor windpark Koningspleij ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Dat heeft het college van B&W op 13 juni 2017 besloten.

Om het windpark te kunnen realiseren, is er een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voor dat nieuwe bestemmingsplan is een MER opgesteld. In het MER staat beschreven wat de te verwachten milieueffecten zijn van het beoogde windpark. Het MER, het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-besluit voor de omgevingsvergunning zijn vervolgens van 20 maart 2017 tot en met 1 mei 2017 ter inzage gelegd. Iedereen die wilde, kon in deze periode de bijbehorende stukken lezen en hierop eventueel een zienswijze indienen.

Er zijn zienswijzen ingediend en de gemeente heeft hierop een reactie gegeven. Deze reactie staat in het zienswijzenrapport. Naar aanleiding van de zienswijzen zijn er enkele technische wijzigingen doorgevoerd (ambtshalve) in het bestemmingsplan, maar verder is het bestemmingsplan voor het windpark hetzelfde gebleven. Dit bestemmingsplan wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Arnhem, inclusief het zienswijzenrapport en het advies dat de MER-commissie heeft uitgebracht en dat heeft geleid tot een aanvulling op het MER.

Onder ‘Downloads’ staan alle documenten die op 13 juni door het college van B&W zijn vastgesteld.

Als de gemeenteraad het bestemmingsplan voor het windpark vaststelt, kan het college van B&W daarna de vergunning voor het windpark verlenen.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad zich over het bestemmingsplan buigt. De verwachting is wel dat dit nog voor het zomerreces is. Informatie over de agenda van de gemeenteraad staat op www.7pm.nl.

Meer informatie staat ook op de website van de gemeente, klik daarvoor hier.